Gradinita HAPPY DAYS

Str. Aleea Veronica, Nr. 6

Tamasi, Corbeanca, Jud. Ilfov

Tel: 0212666018 / 0721148225

Email: gradinitahappydays@ymail.com

 

 

Anunț

 

Grădinița HAPPY DAYS, cu sediul în Aleea Veronica, Nr. 6, Tamasi- Corbeanca, Jud. Ilfov  organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi de educatoare. Concursul se va desfășura în perioada 12.11 – 20.11.2019 conform graficului:

-înregistrarea cererilor la secretariatul gradinitei, 12.11 – 13.11.2019;

-evaluarea dosarelor depuse și înregistrate 14.11.2019;

-afișarea listei candidaților pentru susținerea probelor de concurs/ planificarea probei practice:14.11.2019;

-proba practică – inspecția la clasă: 18.11.2019;

-proba scrisă: 20.11.2019;

-afișarea rezultatelor: 20.11.2019;

-depunerea contestațiilor: 20.11.2019;

-afișarea rezultatelor finale și repartizarea candidaților: 20.11.2019.

Se pot înscrie la concurs absolvenți cu diplomă ai învățământului superior,postliceal sau mediu, care au înscrise pe diplomă/diplome specializarea/specializările corespunzătoare postului didactic conform Centralizatorului privind disciplinele de învățământ,domeniile și specializările,precum și probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învățământul preuniversitar.

Proba scrisă se va susține în specializarea postului, conform Centralizatorului.

Nu au dreptul să participle la concurs persoanele care au fost înlăturate din învățământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală,persoanele care nu prezintă un document medical din care să reiasă faptul că nu există incompatibilități de ordin medical cu funcția didactică,precum și persoanele care au fost eliminate pentru faudă sau tentativă de fraudă în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar.

La cererea de înscriere vor fi atașate următoarele documente:

  1. copii ale actelor de studii/foaia matricolă și certificat profesional (acesta doar pentru absolvenții liceului pedagogic),legalizate la notar;
  2. copii ale certificatelor de obținere a gradelor didactice;
  3. copii ale cerificatului de naștere și de căsătorie (acolo unde este cazul);
  4. copie carte identitate;
  5. avizul medical;
  6. declarație pe propria răspundere că nu desfășoară activități incompatibile cu funcția didactică și nu a fost exclus din învățământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
  7. Cazier.

 

Concursul se va desfășura conform prevederilor Metodologiei de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice /catedrelor vacante/rezervate în unitățile de învățământ particular din învățământul preunuversitatr,aprobată prin OMECTS nr.5625/2012.