Calea Rahovei, particular, stradal, 6/10, bloc mixt , semidec, conf 1, recent renovata, mobilata modern, G,F,P,T,AC, contorizata, termen lung, 1 luna garantie + 1 luna avans. Disponibila imediat. 250 EUR/luna; Tel: 0728852951